Ord om kön

Ord om kön

Den här listan innehåller termer som har med kön och könsidentitet att göra. Säg gärna till om du tycker att jag har missat något ord, eller om jag har förklarat något felaktigt eller obegripligt. Jag utgår från en socialkonstruktivistiskt synsätt och av den anledningen kan vissa förklaringar kan vara vinklade.

Agender är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär. Den som identifierar sig som agender kan känna att den inte har något kön eller könsidentitet alls.

Androgenhämmare, också kallade testosteronblockerare är hormoner som minskar produktionen av testosteron, eller hindrar testosteronet från att påverka kroppen. Transperoner tar androgenhämmare tillsammans med östrogen för att påverka sekundära könskarakeristika. Se testosteron och östrogen

Bigender är en könsidentitet om ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär, där personen omväxlande eller samtidigt definierar sig som två olika kön.

Binder är ett klädesplagg som används att dölja brösten och liknar en åtsittande sport-bh eller ett tight linne, förstärkt med elastiskt tyg.

Binär något som består av två delar eller värden.

Biologiskt kön är den aspekt av kön som definieras utifrån biologiska markörer så som hormoner och kromosomer. Ofta räknas också kroppens utseende vad gäller yttre och inre könsorgan till det biologiska könet, men det finns olika meningar kring detta. Det är vanskligt att alls prata om biologiskt kön, eftersom det är oklart vad som menas. Vetenskapligt sett är biologiskt kön inte binärt, utan det finns flera olika variationer både på kromosomuppsättningar, hormonnivåer och könsorganens utseende.  Se somatiskt kön.

Crossdresser är ett begrepp som ibland används av personer som – någon gång eller ofta – föredrar att klä sig i attribut som generellt tillskrivs en annan könsroll än den egna.

Cisperson är en individ som inte identifierar sig som transperson och vars könsidentitet överensstämmer med normerna för det juridiska kön som registrerades vid födseln. Vissa personer med tidigare transerfarenhet som inte identifierar sig som transpersoner ser sig som cispersoner efter önskade korrigeringar. Cis är latin för ”på samma sida”.

Cisnormen är en norm som antar att alla personer har en könsidentitet och en kropp som stämmer med det juridiska kön som registrerades vid födseln. Personer som inte passar in i normen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras då de anses avvikande och onormala.

Demikille/demiman är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppen icke-binär och intergender. och används av personer om till stor del identifierar sig som man/pojke/kille, men vars könsidentitet också innehåller andra aspekter.

Demitjej/demikvinna är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppen icke-binär och intergender. och används av personer om till stor del identifierar sig som kvinna/flicka/tjej, men vars könsidentitet också innehåller andra aspekter.

Drag är en form av konstuttryck som innebär att leka med könsattribut, ofta genom att överdriva typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck. Drag är ofta en form av scenkonst eller innehåller politiska aspekter. Det går att vara dragqueen eller dragking oavsett kön och är inte samma sak som att vara transvestit, men det är inte alltid det finns en tydlig gräns mellan transvestism och drag i den egna identiteten. Det går också blanda olika könsuttryck i sin drag, vilket kallas crossdrag.

Dragking är en person om om använder maskulina könsuttryck som ett konstuttryck eller politisk strategi.

Dragqueen är en person om om använder feminina könsuttryck som ett konstuttryck eller politisk strategi.

Enby/enbie är en omskrivning för engelskas NB, som är en förkortning för non binary, alltså icke-binär. Enby används som en sorts slang, framförallt inom den egna gruppen, för personer som identifierar sig som icke-binära, eller som har en icke-binär könsidentitet.

Falloplastik är en kirurgisk metod för att konstruera en penis. Vid falloplastik konstrueras en penis av hud från underarm, mage eller ljumske. Ibland inkluderas också svällkroppar från det medfödda könsorganet. En penis gjord med falloplastik är ofta lik en medfödd kuk och storleken varierar inom normalspannet för medfödda penisar. Det går även att förlänga urinröret genom den erhållna penisen och en protes som möjliggör erektion kan opereras in. En pung kan konstrueras av hud från det medfödda könsorganet med silikonkulor istället för testiklar och på penisen kan ett ollon tatueras in. Bakom penisen kan klitoris och andra önskade delar från det medfödda könsorganet bevaras.

Fallokuk är ett namn som går att använda på en erhållen penis som konstruerats genom falloplastik.

Female to Male (FtM/FTM) kvinna-till-man på svenska, är en delvis förlegad term som avser en person vars könsidentitet är man och som registrerades som juridisk kvinna vid födseln. Många transpersoner identitifierar sig själva som FtM, men det ska inte användas om någon som inte själv har specifierat det. Begreppet är kränkande för många transpersoner eftersom det insinuerar att personen tidigare var kvinna och sedan ”blev” man, oavsett hur personen identifierat sig. Det används dock fortfarande ofta för att beskriva en persons biologiska och/eller juridiska kön i relation till den nuvarande könsidentiteten.

Genderqueer är en dels en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppen icke-binär och intergender och dels ett eget paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

Genderfuck är en dels en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppen icke-binär och intergender.och dels att – oavsett könsidentitet – motsätta sig och ”underminera” de traditionella normerna kring könsidentitet och könsuttryck genom att medvetet sända ut oklara signaler och mixa könsattribut i det egna utseendet.

Genus är en term för en persons sociala kön och är något som konstrueras och reproduceras i samhället. Det handlar till exempel om normer för manligt och kvinnligt vad det gäller kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang och är därför ständigt i förändring.

Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Ibland utökas förkortningen till hbtqai, där ”i” står för ”intersex” och ”a” står för ”asexuella”. Det kan finnas en poäng att vända på uttrycket till Qtbh, för att på så sätt belysa de grupper som är mest utsatta.

Hormonbehandling avser en medicinsk behandling där personen får hormoner, antingen för att komplettera en brist på eller ersätta naturligt förekommande hormoner. Transpersoner kan få möjlighet till en könsbekräfande behandling med antingen testosteron eller med östrogen och androgenhämmare.

Hysterektomi innebär kirurgiskt avlägsnande av livmodern, med eller utan avlägsnande av slida och äggstockar.

Ickebinära könsidentiteter är könsidentiteter som inte passar in i normen om kön som någonting binärt, alltså bestående av endast två delar eller som en skala mellan manligt och kvinnligt. Ickebinär kan vara en könsidentitet i sig, men det kan också fungera som ett paraplybegrepp för flera könsidentiteter.

Identitet är varje persons subjektiva uppfattning om sitt själv och vad som är typiskt och unikt för den egna personen. Det är vad som skapar en gräns mellan oss själva och andra och som gör att vi är samma person vid olika tidpunkter. En människas identitet består av många olika egenskaper och formas under hela livet genom påverkan av egna erfarenheter och interaktion med andra individer. Genom kategorisering och identifikation inordnar vi oss i grupper som vi känner oss speciellt förankrade i.

Intergender är en könsidentitet där personen identifierar sig som mellan, i flera eller bortom traditionella könskategorier eller där personen väljer att inte definiera sin könsidentitet alls. I USA och möjligtvis också i andra länder och kulturer så är Intergender en identitet som är reserverad för personer med någon intersex-variation. Att som person utan intersex-variationer använda det som sin könsidentitet ses då som kränkande och approprierande. Tidigare användes också intergender som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter, men det har nu till största delen ersatts av icke-binär. Intergender betyder inte samma sak för alla som identifierar sig med begreppet. En del intergender vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.

Intersex eller intersexuella är ett begrepp för personer med någon av de variationer som medicinskt diagnostiseras under samlingsrubriken intersexualism. Det är personer vars könskromosomer, könskörtlar eller könsorgan är atypiska enligt det rådande medicinska paradigmet och därför inte går att könsbestämma som manliga eller kvinnliga, eller vars kropps naturliga hormonnivåer inte stämmer överens med de som förväntas av biologiska män och kvinnor. Intersexuella är en heterogen grupp och vissa ser sig också som transpersoner. För en del är intersexuell en könsidentitet, medan andra ser det som en rent medicinsk diagnos eller ett biologiskt tillstånd.

Juridiskt kön är det kön som registreras i folkbokföringen. I Sverige finns två juridiska kön som tilldelas vid födseln baserat på de yttre könsorganens utseende; man och kvinna. Det juridiska könet syns i passet, på vissa ID-kort och framgår av personnumrets näst sista siffra. Juridiskt kön går att korrigera i vissa fall, enligt de föreskrifter som finns reglerade i svensk lag (1972:119). Det juridiska könet är relevant i vissa brottsrubriceringar och andra lagtexter.

KSRM, köns-, sexuella- och relationsminoriteter är ett uttryck som skulle kunna användas istället för hbtq eller liknande förkortning, för att bättre inkludera alla de minoriteter och identiteter som bryter mot samhällets normer kring både kön, sexualitet och relationsformer. Det kan vara både en fördel och en nackdel, beroende på sammanhang, att fler grupper täcks av begreppet.

Kön är ett sätt att kategorisera människor utifrån vissa biologiska, sociala eller mentala faktorer. Begreppet är socialt konstruerat och har olika innebörd i olika kulturer. Kön går att dela upp i aspekterna juridiskt kön, biologiskt kön, (somatiskt kön,) socialt kön/genus/könsuttryck och mentalt kön/könsidentitet.

Köna är ett verb som innebär att tillskriva någon en viss könskategori.

Könsbinäritet är klassificeringen av kön och genus i två distinkta och motsatta kategorier: maskulint och feminint och är ett av flera klassificeringssystem för kön. Till systemet hör också specifika könsroller och könsuttryck.

Könsidentitet är en individs självupplevda, mentala kön och är en aspekt den kategorisering som utgör vår självidentitet. Alla människor har rätt att avgöra sin egen könsidentitet och den behöver inte följa samhällets normer avseende kön och könsuttryck.

Könskorrigering är en process som innebär en korrigering av det biologiska och/eller juridiska könet så att det stämmer överens med personens könsidentitet. I vissa fall kan det också avse korrigering och anpassning av det sociala könet och könsuttrycket för att överensstämma med och spegla könsidentiteten. För rätt till könsbekräftande vård och juridisk könskorrigering i Sverige idag krävs någon av diagnoserna ”transsexualism” eller ”Könsidentitetsstörning utan närmare specifikation (UNS)” som ställs av psykiater vid någon av landets utredningsteam för transpersoner.

Könsneutral är ett begrepp som innebär att något inte förutsätts gälla ett särskilt kön och/eller inte passar in i en binär syn på kön.

Könsroller är de normer som anger samhällets förväntningar på hur personer ska uppträda utifrån bestämda könskategorier (i Sverige pojkar/män och flickor/kvinnor). Könsrollerna är ofta en del av det sociala könet.

Könsuttryck är det sätt en person uttrycker sitt kön på och är en del av det sociala könet. Könsuttrycket kan innefatta bland annat kläder, accessoarer, kroppsspråk och röst.

Linjärt kön innebär att en persons könsaspekter är linjära, alltså stämmer överens med varandra och sig själva, både nu och över tid.

Mastektomi är en kirurgisk metod för att avlägsna bröstvävnad, helt eller delvis. Det kan innefatta fett, bröstkörtlar och/eller hud.

Male to Female (MtF, MTF) man-till-kvinna på svenska, är en delvis förlegad term som avser en person vars könsidentitet är kvinna och som registrerades som juridisk man vid födseln. Många transpersoner identitifierar sig själva som FtM, men det ska inte användas om någon som inte själv har specifierat det. Begreppet är kränkande för många transpersoner eftersom det insinuerar att personen tidigare var man och sedan ”blev” kvinna, oavsett hur personen identifierat sig. Det används dock fortfarande ofta för att beskriva en persons biologiska och/eller juridiska kön i relation till den nuvarande könsidentiteten.

Mentalt kön se könsidentitet

Meta en förkortning för metoidioplastik eller metakuk

Metakuk är ett namn på en erhållen penis som konstruerats genom metoidioplastik.

Metaplastik är ett annat ord för metoidioplastik.

Metoidioplastik är en kirurgisk metod för att konstruera en penis. Vid metoidioplastik frigörs de inre delarna av klitoris som på så sätt förlängs och blir både ollon och penisskaft. Svällkropparna i det medfödda könsorganet växer av hormonbehandling och en penis konstruerad med metoidplastik ungefär lika stor som en tumme. Den har erektionsförmåga och det går att förlänga urinröret genom den erhållna penisen. En pung kan konstrueras av hud från det medfödda könsorganet med silikonkulor istället för testiklar.

Normer är de oskrivna regler, förväntningar och ideal på vad som anses vara önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det, som finns i olika kulturer och sociala sammanhang. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.

Neutrois är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär och kan innebära ett tredje könskategori vid sidan om ”man” och ”kvinna”. Den som identifierar sig som neutrois kan också definiera sig bortom könskategorierna.

Neutrum är ett annat ord för neutrois som är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär och kan innebära ett tredje könskategori vid sidan om ”man” och ”kvinna”. Den som identifierar sig som neutrum kan också definiera sig bortom könskategorierna.

Nongender är en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär och används av personer känner att de inte har något kön alls.

Packer är ett begrepp som avser en penisprotes eller annan utfyllnad innanför byxorna vid könsorganen för att ge en önskad bula.

Passera handlar om att inte ”avslöjas” som transperson. Ofta innebär det att av omgivningen uppfattas i enlighet med ens könsidentitet. Detta gäller dock inte icke-binära personer, där ”att passera” handlar om att bli läst som binär, att passera som cisperson. För många är det viktigt att passera, medan andra menar att det är en problematisk term, då just ordet passera antyder att det handlar om att låtsas eller förställa sig. Att passera som ett visst kön handlar också ofta om att leva upp till samhällets rådande standard vad det gäller utseende och skönhet.

Qtbh är en omkastning av förkortningen hbtq och står för queera, transpersoner, bisexuella och homosexuella. Genom att  och vända på uttrycket synliggörs och motverkas den homonorm som råder i många qtbh-sammanhang och osynliggörandet av främst queera och transpersoner, men också av bisexuella. Ibland utökas förkortningen till iaqtbh och ”i” står då för ”intersex” och ”a” för ”asexuella”.

Queer är dels ett förhållningssätt som kritiserar normer kring kön och sexualitet där personen försöker eftersträva att inga normer ska vara hindrande för deras eller andras liv dels en identitet som syftar till ett motstånd mot kategorier som kvinna, man, bi-, hetero- eller homosexuell. Queer kan vara en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet intergender, en sexuell identitet eller en politisk identitet och kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.

Socialt kön bestäms av hur omgivningen upplever en individs kön, baserat på hur denne själv uttrycker sig genom bland annat beteende och utseende (könsuttryck). Det sociala könet är kulturellt bundet och konstrueras till stor del genom socialisering under uppväxten. Vissa delar är svåra att påverka medan andra är aktiva val.

Somatiskt kön (anatomiskt kön, fenotypiskt kön) är en del av det biologiska könet och syftar till kroppens utseende och funktion, alltså oberoende av bakomliggande faktorer som kromosomer och hormoner. Det somatiska könet är de som brukar bestämma vilket juridisk kön ett barn tilldelas vid födseln och innefattar bland annat inre och yttre könsorgan.

Stealth är ett begrepp som innebär att en transperson eller en person med transerfarenhet väljer att inte berätta om sin bakgrund för några eller alla i sin omgivning. För att kunna leva i stealth krävs att peronen ”passerar” som sin könsidentitet och det är därför inte möjligt för att alla transpersoner.

Testosteron är ett hormon som produceras i testiklarna, äggstockarna och binjurarna och tillhör gruppen androgener. Ibland kallas testosteron för ett manligt könshormon, eftersom det har en stor roll både i könsorganens utveckling i fosterstadiet och i utvecklingen av så kallade sekundära könskarakteristika i puberteten. Men testosteron har också andra viktiga verkningsområden som sexualdrift, muskelfunktion och skelett. För en transperson som tar testosteron påverkas framförallt sekundära könskarakteristika. Rösten blir mörkare, muskelmassan ökar, underhudsfettet minskar, en svettas mer än tidigare, får acne kroppsbehåringen och ansiktsbehåringen ökar, blödningarna försvinner och sexlusten kan förändras. Svällkroppen som medicinskt kallas klitoris och ibland kallas transkuk brukar växa till ett par centimeter.

Trans är en förkortning av begreppet transperson. Prefixet trans- är latin och betyder ”på andra sidan”.

Transgender är ett begrepp som betyder olika saker för olika personer. På engelska används ordet på samma sätt som ”transperson” används på svenska. Det kan också vara en egen könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet icke-binär. För andra är transgender synonymt med transsexuell.

Transfobi är att ge uttryck för en negativ syn på transpersoner eller personer vars könsuttryck avviker från normerna. Det kan yttra sig genom nedvärderande ord, kränkningar, diskriminering eller våld.

Transition är den könsbekräftande process som en person kan gå igenom när hen inser sin könsidentitet, eller när hen på något sätt vill förändra sitt sociala, juridiska eller kroppsliga kön. Transition betecknar övergången från ett ”tillstånd” till ett annat. En person kan gå igenom många olika transitioner, eller beskriva sina erfarenheter som en enda lång transition. Det finns inget universellt ”slut” på en transition, utan upplevelsen varierar från person till person. För en del kan det upplevas som att transitionen pågår hela livet, medan andra kan se en tydlig början och slut på sin transition. Några exempel på transitioner kan vara mental transition, juridisk transition, social transition, medicinsk transition och hormonell transition.

Transkille/transman är en könsidentitet som innebär att personen identifierar sig som kille/man men registrerades som juridisk kvinna vid födseln. För vissa transkillar är ”trans-”delen i könsidentiteten viktig och de gör en poäng av att de inte ”bara” är killar/män. För andra är det viktigt att de är just killar/män och varken mer eller mindre riktiga än någon annan och ”trans-” blir bara en parentes som handlar om deras bakgrund. En del transkillar/transmän vill korrigera kroppen med hormoner och/eller kirurgi och byta juridiskt kön så att det stämmer med deras könsidentitet men inte alla.

Transperson är ett paraplybegrepp för personer som bryter normerna kring kön, könsidentitet och könsuttryck. Var och en får själv definiera sig som transperson eller inte. Gemensamt för transpersoner är att könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som registrerades vid födseln.

Transsexualism är en medicinsk diagnos för personer som har en binär könsidentitet som inte stämmer överens med det kön som registrerats vid födseln. Diagnosen behövs för att få statligt finansierad korrigering med hormoner och kirurgi. En del transsexuella räknar sig inte som transpersoner, utan som män eller kvinnor med ett medicinskt tillstånd som kan rättas till genom korrigering av kroppen och det juridiska könet. Andra fortsätter att se sig som transsexuella och det blir en del av deras könsidentitet.

Transtjej/transkvinna är en könsidentitet som innebär att personen identifierar sig som tjej/kvinna men registrerades som juridisk man vid födseln. För vissa transtjejer är ”trans-”delen i könsidentiteten viktig och de gör en poäng av att de inte ”bara” är tjejer/kvinnor. För andra är det viktigt att de är just tjejer/kvinnor och varken mer eller mindre riktig än någon annan och ”trans-” blir bara en parentes som handlar om deras bakgrund. En del transtjejer/transkvinnor vill korrigera kroppen med hormoner och/eller kirurgi och byta juridiskt kön så att det stämmer med deras könsidentitet.

Transvestit är en identitet som kan användas av personer som ibland, ofta eller alltid använder sig av könsuttryck som tillhör ett annat kön än den egna könsidentiteten eller juridiska kön. Det kan röra sig om kläder, kroppsspråk, accessoarer och liknande. Av vissa ses ordet som förlegat och stötande eller som ett skällsord. Det är ett ord som inte ska användas om någon som inte själv har specificerat det.

Tvåkönsnormen är den samhällskonstruktion som definierar att det bara finns två kön och att dessa står i motsats till varandra I ett binärt system. Det är tvåkönsnormen som delar upp och håller isär ”kvinnligt” och ”manligt”. Den innebär också att det biologiska könet är som styr både det juridiska könet och det sociala könet och den bryr sig inte om att gränserna i praktiken kan vara svåra att urskilja. Personer som inte passar in i normen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras då de anses avvikande och onormala.

Tucking är ett begrepp lånat från engelskan och innebär att dölja medfödda könsorgan, penis och pung, så att de inte syns genom kläderna. Ett av de mer effektiva sätten består av att föra upp testiklarna i inguinalkanalen strax ovanför pungen och sedan dra bak penisen mellan benen. Ett par tighta trosor eller liknande håller allt på plats.

Vaginoplastik är en kirurgisk metod för att konstruera en vagina. Vid vaginoplastik i Sverige används delar av de medfödda könsorganen. Testiklar och svällkroppar avlägsnas, hud från skaftet används för att skapa slidväggar och delar av ollonet blir klitoris. Labia görs av hud på plats. Vaginoplastik är ofta uppdelad i två olika operationer. En del fittor erhållna via vaginoplastik kan lubricera och många kan få klitorisorgasm. De flesta har lika mycket känsel som i det medfödda könsorganet. I många fall är det svårt att se skillnad på en medfödd fitta och en fitta erhållen med vaginoplastik efter läkningen.

Östrogen är hormoner som produceras i äggstockar, lever, binjurar och testiklar. Ibland kallas östrogen för ett kvinnligt könshormon, eftersom det har en stor roll för utvecklandet av sekundära könskarakteristika till exempel bröst samt bildandet av livmoderslemhinna. För en transperson som behandlas med östrogener påverkas framförallt sekundära könskarakteristika. Fettet omfördelas till höfter och rumpa och produktionen av underhudsfett ökar. Brösten växer något, mellangården och anus kan bli extra känsliga och sexlusten kan förändras. Huden kan bli mjukare och mer känslig, huvudhåret tjockare och naglarna starkare. För att östrogen ska ha en könsbekräftande effekt behöver testosteronet sättas ur bruk, antingen med androgenhämmande hormoner eller genom avlägsnande av testiklarna.