Ord om sexualitet

Ord om sexualitet

Den här listan innehåller termer som har med sexualitet att göra. Säg gärna till om du tycker att jag har missat något ord, eller om jag har förklarat något felaktigt eller obegripligt. Jag utgår från en socialkonstruktivistiskt synsätt och av den anledningen kan vissa förklaringar kan vara vinklade.

Aromantisk är en romantisk/emotionell identitet som innebär att personen inte blir förälskad i och/eller inte vill ha romantiska/emotionella relationer med andra personer.

Asexuell är en sexuell identitet som innebär att personen inte har någon sexlust, ingen aktiv sexualitet eller inte önskar inkludera andra i sin sexualitet. En del asxeulla onanerar, har sex som inte involverar könsorganen, blir förälskade och/eller kan ha icke-sexuella kärlekrelationer.

Androemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer med manlig könsidentitet/könsuttryck utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Androromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha en romantisk relation med personer med manlig könsidentitet/könsuttryck.

Androsexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer med en manlig könsidentitet/könsuttryck.

Androgynemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer med androgyn könsidentitet/könsuttryck utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Androgynoromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha en romantisk relation med personer med androgyn könsidentitet/könsuttryck.

Androgynosexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer med androgyn könsidentitet/könsuttryck.

BDSM är en sammanslagning av tre förkortningar som representerar flera olika sexuella praktiker. BD står för ”bondage och disciplin” och innefattar bland annat fastsättningar, repkonst, uppfostran och lydnad. DS kommer av ”dominance och submission (underkastelse)” och består av sådant som maktutbyte, slavkommendering och kroppsdyrkan. SM är förkortningen för ”sadism och masochism” och representerar smärtutövande i olika former. BDSM utövas ömsesidigt och kan vara sexuellt eller icke-sexuellt beroende på parterna. För vissa är det en sexuell identitet, medan andra ser det mer som en preferens av många.

Bi är en förkortning av bisexuell, biemotionell och/eller biromantisk.

Bifobi är att ge uttryck för en negativ syn på bisexuella, biromantiska och personer som har en bisexuell eller biromantisk praktik. Det kan yttra sig genom nedvärderande ord, kränkningar, diskriminering eller våld.

Biemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer oavsett könsidentitet/könsuttryck utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Biromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med personer oavsett könsidentitet/könsuttryck.

Bisexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer av olika könsidentiteter/könsuttryck eller oavsett könsidentitet/könsuttryck. Eftersom ”bi” betyder just två känner många att ordet förstärker tvåkönsnormen och väljer istället att kalla sig något annat, till exempel pansexuell. Bisexuell är också en av de juridiskt definierade sexuella läggningarna och brukar då innefatta både förmågan att bli kåt på, attraherad av, kär i och att vilja ha romantiska och sexuella relationer med personer av olika könsidentiteter/könsuttryck.

Bög är slang för homosexuella, homoemotionella och homoromantiska män och används av många som en sexuell/romantisk identitet.

Crossdresser är ett begrepp som ibland används av personer som – någon gång eller ofta – föredrar att klä sig i attribut som generellt tillskrivs en annan könsroll än den egna. För en del är det en del i en sexuell identitet eller praktik.

Demisexuell är en sexuell identitet som innebär att personen bara är intresserad av att ha sex med andra som hen känner väl och har en känslomässig relation med. Demisexuell ses ibland som en underkategori till asexuell.

Emotionell identitet är ett sätt att kategorisera sig själv utifrån sina emotionella preferenser och erfarenheter. För en del är den emotionella identiteten samma som den sexuella och den romantiska identiteten, för andra inte. Som alla identiteter är den emotionella identiteten subjektiv och ger oss ofta en förankring i en grupp eller subkultur. Den kan vara en stor del i vår självidentitet och hur vi relaterar till andra människor. Den emotionella identiteten ligger tillsammans med den romantiska och den sexuella till grund för det som juridiskt kallas sexuell läggning och utgörs av heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Romantisk, emotionell och sexuell identitet är dock mycket vidare begrepp än så och kan innehålla flera olika delar.

Flata är slang för homosexuella och homoromantiska kvinnor och används av många som en sexuell/romantisk identitet.

Fetish är en sexuell preferenes eller praktik som är riktad mot ett föremål, material eller kroppsdel. Det innebär att personen blir kåt av föremålet, materialet eller kroppsdelen och vill eller behöver involvera det i sin sexuella praktik.

Gynoemotionell (gynekoemotionell) är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer med kvinnlig könsidentitet/könsuttryck utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Gynoromantisk (gynekoromantisk) är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med personer med kvinnlig könsidentitet/könsuttryck.

Gynosexuell (gynekosexuell) är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer med en kvinnlig könsidentitet/könsuttryck.

Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Ibland utökas förkortningen till hbtqai, där ”i” står för ”intersex” och ”a” står för ”asexuella”.

Heteroemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer med en annan könsidentitet/könsuttryck än den egna utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Heteronormen är en norm som antar att alla är heterosexuella och intresserade av att bilda parrelationer och medför att detta ses som positivt och önskvärt. I heteronormen finns också tydliga könsroller för män och kvinnor och den utgår från en binär könsstruktur. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Personer som inte passar in i normen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras då de anses avvikande och onormala.

Heteroromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med personer med en annan könsidentitet/könsuttryck än den egna.

Heterosexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer med en annan könsidentitet/könsuttryck än den egna. Heterosexuell är också en av de juridiskt definierade sexuella läggningarna och brukar då innefatta både förmågan att bli kåt på, attraherad av, kär i och att vilja ha romantiska och sexuella relationer med personer med en annan könsidentitet/könsuttryck än den egna.

Homoemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer med samma könsidentitet/könsuttryck som den egna utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Homofobi är att ge uttryck för en negativ syn på homosexuella, homoromantiska och personer som har en homosexuell eller homoromantisk praktik. Det kan yttra sig genom nedvärderande ord, kränkningar, diskriminering eller våld.

Homonormen är en norm som antar att alla är homosexuella och intresserad av att bilda sexuella och romantiska relationer och medför att detta ses som positivt och önskvärt. Den utgår också från en binär könsstruktur. Homonormen är härskande i många hbtq-sammanhang och osynliggör transpersoner, bisexuella och queera personer. De som inte följer normen riskerar också att diskrimineras och trakasseras på olika sätt.

Homoromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med personer med samma könsidentitet/könsuttryck som den egna.

Homosexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer med samma könsidentitet/könsuttryck som den egna. Homosexuell är också en av de juridiskt definierade sexuella läggningarna och brukar då innefatta både förmågan att bli kåt på, attraherad av, kär i och att vilja ha romantiska och sexuella relationer med personer med samma könsidentitet/könsuttryck som den egna.

Identitet är varje persons subjektiva uppfattning om sitt själv och vad som är typiskt och unikt för den egna personen. Det är vad som skapar en gräns mellan oss själva och andra och som gör att vi är samma person vid olika tidpunkter. En människas identitet består av många olika egenskaper och formas under hela livet genom påverkan av egna erfarenheter och interaktion med andra individer. Genom kategorisering och identifikation inordnar vi oss i grupper som vi känner oss speciellt förankrade i.

KSRM, köns-, sexuella- och relationsminoriteter är ett uttryck som skulle kunna användas istället för hbtq eller liknande förkortning, för att bättre inkludera alla de minoriteter och identiteter som bryter mot samhällets normer kring både kön, sexualitet och relationsformer. Det kan vara både en fördel och en nackdel, beroende på sammanhang, att fler grupper täcks av begreppet.

Lesbisk är ett annat ord för homosexuella och homoromantiska kvinnor och används av många som en sexuell/romantisk identitet.

Monoamorös är en relationell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och bilda romantiska/emotionella relationer med en person åt gången.

Monoemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i en person åt gången utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Monogami/monorelation innebär äktenskap, sexuell eller romantisk relation mellan två och endast två personer.

Monoromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och bilda romantiska relationer med en person åt gången.

Monosexuell är en relationell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av, kåt på och bilda sexuella relationer med en person åt gången.

Normer är de oskrivna regler, förväntningar och ideal på vad som anses vara önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det, som finns i olika kulturer och sociala sammanhang. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.

Panemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i personer oavsett könsidentitet/könsuttryck utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Panromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med personer oavsett könsidentitet/könsuttryck.

Pansexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av och kåt på personer oavsett könsidentitet/könsuttryck.

Polyamorös är en relationell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och bilda romantiska relationer med flera personer åt gången.

Polyemotionell är en emotionell identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i flera personer åt gången utan att nödvändigtvis vilja ha en romantisk relation med personen.

Polygami/polyrelation innebär äktenskap, sexuell eller romantisk relation mellan fler än två personer.

Polyromantisk är en romantisk identitet som innebär att personen har förmågan att bli kär i och vilja ha romantiska relationer med flera personer åt gången.

Polysexuell är en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av, kåt på och bilda sexuella relationer med fler personer åt gången.

Qtbh är en omkastning av förkortningen hbtq och står för queera, transpersoner, bisexuella och homosexuella. Genom att  och vända på uttrycket synliggörs och motverkas den homonorm som råder i många qtbh-sammanhang och osynliggörandet av främst queera och transpersoner, men också av bisexuella. Ibland utökas förkortningen till iaqtbh och ”i” står då för ”intersex” och ”a” för ”asexuella”.

Queer är dels ett förhållningssätt som kritiserar normer kring kön och sexualitet där personen försöker eftersträva att inga normer ska vara hindrande för deras eller andras liv dels en identitet som syftar till ett motstånd mot kategorier som kvinna, man, bi-, hetero- eller homosexuell. Queer kan vara en könsidentitet som ibland räknas under paraplybegreppet intergender, en sexuell identitet eller en politisk identitet och kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig

Relationsanarki innebär att inte vilja eller kunna definiera och rangordna sina relationer enligt konventionella mallar.

Romantisk identitet är ett sätt att kategorisera sig själv utifrån sina romantiska praktiker och/eller preferenser. För en del är den romantiska identiteten samma som den sexuella och den emotionella identiteten, för andra inte. Som alla identiteter är den romantiska identiteten subjektiv och ger oss ofta en förankring i en grupp eller subkultur. Den kan vara en stor del i vår självidentitet och hur vi relaterar till andra människor. Den romantiska identiteten ligger tillsammans med den emotionella och den sexuella till grund för det som juridiskt kallas sexuell läggning och utgörs av heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Romantisk, emotionell och sexuell identitet är dock mycket vidare begrepp än så och kan innehålla flera olika delar.

Sexualitet är en biologisk och social funktion och en integrerad del i varje människas identitet. Det handlar om hur vi söker kärlek, värme och kontakt, såväl som kroppslig njutning.

Sexuell identitet är ett sätt att kategorisera sig själv utifrån sina sexuella praktiker och/eller preferenser. För en del är den sexuella identiteten samma som den emotionella och den romantiska identiteten, för andra inte. Som alla identiteter är den sexuella identiteten subjektiv och ger oss ofta en förankring i en grupp eller subkultur. Den kan vara en stor del i vår självidentitet och hur vi relaterar till andra människor. Den sexuella identiteten ligger tillsammans med den romantiska och emotionella till grund för det som juridiskt kallas sexuell läggning och utgörs av heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Sexuell, emotionell och romantisk identitet är dock mycket vidare begrepp än så och kan innehålla flera olika delar.

Sexuell praktik innefattar vem eller vilka vi väljer att ha sex med samt hur och på vilka sätt vi väljer att ha sex. Sexuell praktik är skilt från sexuell identitet. En del identifierar sig i linje med sin romantiska och/eller sexuella praktik, andra inte. Begreppet kan syfta till ett generellt beteende över en längre tid eller enskilda händelser.

Tvåsamhetsnormen är en norm som antar att alla lever i eller vill leva i parrelationer och medför att detta ses som positivt och önskvärt. Den antar också att sexuella relationer alltid innebär romantiska känslor och att romantiska relationer förr eller senare kommer inkludera sexuella aktiviteter. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Personer som inte passar in i normen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras då de anses avvikande och onormala.